Voortgang Omgevingswet

Over de stelselherziening van het omgevingsrecht wordt zeer veel gepubliceerd. Wij willen u graag op de hoogte houden van de voortgang van de wetgeving.

De Omgevingswet is zowel door de Eerste Kamer als de Tweede Kamer goedgekeurd. Op 26 april 2016 is de wet gepubliceerd in het Staatsblad.
Op dit moment wordt gewerkt aan de uitvoeringsbesluiten, de invoeringswet en aanvullende wetgeving.

Voor wat betreft de planning van de inwerkingtreding van de wet berichtte de minister in mei 2016 het volgende:

Vanuit een zorgvuldig proces, waarbij voldoende tijd wordt genomen voor de parlementaire behandeling en de implementatie is het niet langer mogelijk om eind 2018 te starten met het nieuwe stelsel. Het eerst mogelijke moment van inwerkingtreding van de stelselherziening wordt voorjaar 2019. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk van de uitkomsten van de parlementaire behandeling van de verschillende onderdelen van de stelselherziening en de politieke constellatie na de landelijke verkiezingen van maart 2017. 

Alhoewel of juist omdat  nog niet met zekerheid kan worden aangegeven wanneer de omgevingswet in werking treed, is het bij de planvorming (het actualiseren van bestemmingsplannen bv) van belang om alle kans en risico’s te kennen. En op zo op tijd inspelen op de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt. 

Actualiseringsplicht vervalt

Op 26 januari jl. is er een wetsvoorstel (Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 666, nr. 3) ingediend om de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheerverordeningen uit de Wet ruimtelijke ordening te schrappen.

De wetwijziging wordt met het oog op de kenbaarheid van de geldende bestemmingsregeling voor burgers en bedrijven beperkt tot die plannen en verordeningen, die elektronisch raadpleegbaar zijn. Het gaat hier om de plannen die beschikbaar zijn gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Doel van dit wetsvoorstel is om bij gemeenten capaciteit vrij te maken om met de omgevingswet aan de slag te kunnen (i.p.v aan actualiseringen te werken).
Alhoewel nog niet duidelijk wanneer het wetsvoorstel in werking treedt, is het raadzaam om er voor te zorgen dat vigerende analoge bestemmingsplannen worden ontsloten door ruimtelijkeplannen.nl, bijvoorbeeld door middel van het koppelen van het .pdf bestand. Wij kunnen u daar vanzelfsprekend bij helpen.

Mocht u meer willen weten over de Omgevingswet en wat deze wet voor de ruimtelijke ordening gaat betekenen, bel of mail ons, wij kunnen u nader informeren en adviseren.

emmy.hendriksen@pouderoyen.nl  tel. 06-14310743
henk.ullenbroeck@pouderoyen.nl tel. 06-12042059Pouderoyen.nl maakt gebruik van cookies. Sluit deze melding